Phone: (559) 351-3537________ Email: lbrtoys@yahoo.com